Kritéria příjímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Raková u Konice, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 ods.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů, o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2024, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně dvou let, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

Podkritéria při nenaplněné kapacitě:

  1. Dítě, kterému se v mateřské škole již vzdělává starší sourozenec (snaha   nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci).
  2. Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte od nejstaršího po nejmladší

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy vydává ředitelka do 30 dnů od ukončení termínu podávání žádostí.

V Rakové u Konice dne: 8. 4. 2024                                  Eva Sedláková, ředitelka.