Kriteria příjímání dětí do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Raková u Konice, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce:

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let.
II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2017

Kritérium Body
Trvalý pobyt v obci nebo ve smluvní obci10
Trvalý pobyt mimo obec či smluvní obce5
Věk dítěte
2 roky0
3 roky3
4 roky11
5 let (pro případ odkladu školní docházky)12
Individuální situace dítěte
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec10
Sociální potřebnost dítěte0 – 30
Dítě se hlásí k celodennímu provozu15